Meeting Package

Liên hệ:
Điện thoại: 0236 3525 969
Số nội bộ: 2111 hoặc 2114

Email: sales@vandahotel.vn

 

meeting_02_x