Ưu đãi Hội họp

Meeting Package

Liên hệ: Điện thoại: 0236 3525 969 Số nội bộ: 2111 hoặc 2114 Email: sales@vandahotel.vn